OVK-besiktning i Göteborg av certifierad besiktningsman

Om du ansvarar för en fastighet där det enligt lag krävs obligatorisk ventilationskontroll, kan du anlita ett företag som utför OVK-besiktning i Göteborg.

Vi förstår alla att en bostad eller en lokal måste ha ett system där ventilationen är balanserad och kontrollerad. Brister i ett ventilationssystem kan leda till ohälsa för människor. Inte heller en byggnad mår bra om ventilationen är undermålig. Exempelvis kan det leda till fuktskador och andra problem.

I mindre byggnader kan det räcka med att ventilationen sker med självdrag. Men ett sådant system fungerar inte i större fastigheter. Istället krävs det att till- och frånluft balanseras för att få bra inomhusluft. För att spara energikostnader finns det olika typer av värmeväxlarsystem där utgående luft värmer upp den luft som tillförs fastigheten. 

Ventilationssystem måste regelbundet bli kontrollerade. Därför finns det lagstiftning som innebär att vissa fastigheter måste genomgå obligatorisk ventilationskontroll eller OVK. Kontrollen ska utföras av en särskilt utbildad besiktningsman. Ansvaret för att kontrollen utförs ligger helt och hållet på fastighetsägaren oavsett vem som nyttjar lokalen.

Protokoll från OVK-besiktning i Göteborg 

Du äger ett bestånd av fastigheter med hyreslägenheter. På gatuplanet finns kontorslokaler, men även en restaurang. Den senare verksamheten är relativt omfattande och du bekymrar dig ibland för hur ventilationen från köket fungerar. Du har därför all anledning att se till att OVK genomförs med jämna mellanrum. Problem med matos som sprider sig i hela huset vill du inte ha.

Du anlitar ett företag som utför OVK-besiktning i Göteborg. Kontrollen görs i normalfallet med ett intervall på tre år. När kontrollen är utförd får du ett protokoll som visar eventuella fel. Får du anmärkningar ska de vara åtgärdade inom en viss angiven tid. Om så inte sker kommer du att få ett föreläggande från byggnadsnämnden eller miljöförvaltningen.

Företaget som utför OVK kontrollerar givetvis att ventilationen fungerar som den är tänkt. Det får inte finnas föroreningar i ventilationssystemet som kan spridas vidare i lokalerna. Instruktioner och skötselanvisningar ska vara tydliga. Och gällande föreskrifter för ventilation ska följas. Men företaget kan också utöver ren kontroll lämna tips om åtgärder för att optimera energiförbrukningen i en fastighet. 

Publicerat den
Kategoriserat som Besiktning